Resevillkor för resor bokade innan 23 okt - 2017

Safariresor.se är numera meddelm i Svenska Resebyråföreningen. I samband med detta byts våra tidigare resevillkor ut. För er som er som redan bokat er resa gäller fortfarande de gammla resevillkoren enligt nedan. 

Nedanstående villkor ingår i avtalet resenären gör med Safariresor.se när resenären anmäler sig till någon av Safariresor.se resor. Safariresor.se:s villkor är i enlighet med Lagen om paketresor (1992:1672). Resenären förutsätts godkänna dessa villkor innan resenären anmäler sig till någon av Safariresors.se:s resor. Safariresor.se arrangerar gruppresor och skräddarsyr resor till privatpersoner och företag. Safariresor.se handlar i enlighet med Lagen om paketresor och de allmänna villkor som gäller för paketresor. Safariresor.se ägs och drivs av Topp Afrika AB och har ställt en resegaranti hos Kammarkollegiet, vilket ger trygghet till arrangörens kunder.

1. GENERELLT

Safariresor.se arrangerar inte resor till osäkra och oroliga områden och har vidtagit största möjliga åtgärder för att undvika att olyckor inträffar. Safariresor.se:s reseledare använder sig av sina erfarenheter och kunskaper för att öka säkerheten för resenären. Safariresor.se kan dock inte garantera att olyckor inte inträffar under resan. Vi besöker ett land med en annan kultur och som deltagare på våra resor måste man visa respekt och inte uppträda illa. Som turist i ett land i Afrika är det viktigt att acceptera en annan verklighet än den som är vår i västvärlden. På många platser runt om i Afrika bör man undvika att röra sig ute efter mörkrets inbrott. Kulturellt och funktionellt har de afrikanska länderna bl.a. ett annat sätt att se på infrastrukturen i samhället. Våra resmål befinner sig ofta utanför urbaniserade områden. Många resmål befinner sig i områden som är lantliga och har inte västerländsk standard beträffande exempelvis kommunikation och logi. Exempelvis kan det uppstå dröjsmål under resan som för våra resenärer kan uppfattas onödiga. Strömmen kan sluta fungera till och från, vattnet kan vara borta under en kortare eller längre period och det är inte alltid det finns tillgång till varmt vatten i kranen. Safariresor.se kommer att göra sitt yttersta för att begränsa att dessa problem uppstår. Vi reserverar oss för att våra resrutter kan ändras och att fördelningen av antal nätter kan bli annorlunda än planerat. Det kan uppstå förseningar till följd av naturförhållanden som till exempel storm, översvämningar, oväder och leriga vägar. På grund av sådana förändringar i naturförhållandena kan även safariprogrammet förändras, det uppstå situationer då övernattningsställe behöver bytas. 

Resenären är skyldig att under resan rätta sig efter de regler och förordningar som ges av offentlig lokal myndighet, arrangör eller arrangörens representanter, såsom exempelvis personal på hotell och lodger samt chaufförer. Resenären får inte uppträda så att det uppfattas som kränkande eller nedvärderande av medresenärer. Resenär som uppträder grovt oaktsamt kan nekas att delta eller uteslutas från att vara med på resten av resan, utan att resenären kan kräva återbetalning av Safariresor.se för detta. Det är Safariresor.se som ensamt avgör om resenären uppträtt grovt oaktsamt i sådan omfattning att resenären nekas att fortsätta resan. Vid uteslutning efter att resan har påbörjats, står resenären själv för omkostnaderna av hemresan från den aktuella platsen. Resenären kan bli ersättningsskyldig om resenären medvetet eller på grund av ansvarslöshet förstör för arrangören genom att inte följa bestämmelserna som är nämnda här ovan. Resenären bär själv ansvar för nödvändiga dokument är i ordning före och under resan, såsom visum och pass samt att resenären på egen hand har tecknat de försäkringar som önskas (exempelvis rese- och avbeställningsförsäkring, olycksförsäkring m.m.). Resenären ansvarar själv för att resenären är rätt vaccinerad och för att gällande visum- och passregler i de länder som ska besökas efterlevs. Resenären är också skyldig att vara på plats vid de avgångar som gäller och att följa de anvisningar som arrangörer, transportörer och flygplatser anger. Om resenären inte är försäkrad eller om försäkringen inte täcker den skada, försening eller sjukdom som uppstått under resan så tar Safariresor.se inte på sig ansvaret för detta, oavsett orsak. Safariresor.se är inte heller ansvariga för skador eller förlust av personliga ägodelar som inträffar under resans gång. Vid förseningar, osäkra väderförhållanden, strejk, start- eller landningsförhållanden, eller andra händelser utanför Safariresor.se:s kontroll är det transportören eller den resande själv som ansvarar för eventuella extra kostnader.

2. VILLKOR

Villkor för skräddarsydd resa och privata resor 
Avtalet mellan resenären och Safariresor.se som arrangör, anses giltigt först när resenären som kund beställt resan, ”Boka denna resa”. Betalning krävs vid beställning eller vid avtalat förfallodatum, beroende på hur lång tid som återstår till dess resan görs (se punkt 5 Betalningsvillkor, samt punkt 6 Kundens rätt att avbeställa resan). Om betalningen för avsedd resa inte är fullgjord vid förfallodatumet är Safariresor.se inte bundna vid avtalet.

Villkor för grupper 
För arrangemang som är marknadsförda som gruppresor med reseledare från Safariresor.se ingås avtalet när resenären har betalat sin deposition. Betalningen krävs vid beställning eller vid avtalat förfallodatum. Om betalningen inte är fullgjord vid förfallodatumet är Safariresor.se inte bundna vid avtalet.

3. AVTALETS OMFATTNING

Avtalet omfattar de resor som framgår av Safariresor.se:s resevillkor, broschyrer, hemsida, skräddarsydda program och annan information som ges till kunden, vilken kan anses vara relevant för kundens köp av den aktuella resan. I tiden senare angivna uppgifter har företräde framför tidigare. Safariresor.se har också rätt att ändra den information och resans innehåll som givits, kunden kommer i så fall omedelbart att uppmärksammas om detta.

4. RESANS PRIS

Resans pris omfattar alla avgifter och skatter som svenska och utländska myndigheter tar för de tjänster som avtalet omfattar, förutom flygskatter på gruppresor. Andra undantag är avgifter som Safariresor.se inte har möjlighet att betala åt kunden, såsom lokala flygplatsavgifter, lokala parkavgifter eller andra lokala avgifter. Avbeställningsskydd och reseförsäkring innefattas inte i resans pris. Safariresor.se har rätt att justera priset om det sker förändringar i offentliga skatter, transportpriser och valutaförändringar. Kund skall informeras om eventuella prisändringar minst 20 dagar före avresa. En prisökning på mer än 10 % ger kunden rätt att bryta avtalet utan några kostnader, dock skall bestämmelser om begränsad återbetalning om deposition enligt punkten 7 gälla. Kravet om att bryta avtalet måste meddelas till Safariresor.se inom 5 dagar efter att information om prisökning har meddelats. Safariresor.se skall begrunda prisökningen noga.

5. BETALNINGSVILLKOR

Safariresor.se:s resor planeras lång tid i förväg. Depositionen är av den anledningen 5000 SEK per deltagare. Depositionen ska vara Safariresor.se tillhanda senast 5 arbetsdagar efter det att resan har beställts. Undantag gäller för gruppresor där depositionen skall vara Safariresor.se tillhanda senast 5 arbetsdagar efter utgående anmälningsdag av resan. Resterande belopp betalas senast 60 kalenderdagar före avresa. Beställs en resa närmare än 40 kalenderdagar före avresa, betalas totalbeloppet omedelbart. Om flygbiljetter ingår i resan, följs betalning av flygbiljetter enligt transportörens villkor. Det kan innebära att betalning för flygbiljetter skall erläggas tidigare än 60 kalenderdagar. Safariresor.se bokar alltid billigaste bokningsklassen när det gäller flygbiljetter om inget annat meddelas och lägsta rumskategori om inget annat meddelas. I samband med bokning blir personen som genomför bokningen betalningsskyldig för resan. Betalning till Safariresor.se sker genom banköverföring till bankgiro. Safariresor.se har också ett eget kortbetalningssystem som accepterar Visa och Master Card (svenska kort) för mer info kontakta Safariresor.se.

6. KUNDENS RÄTT ATT AVBESTÄLLA RESAN

Avbeställning vid force majeure
Kunden har rätt att avbeställa paketresan och återfå beloppet som betalats för resan, om det på destinationen eller i dess omedelbara närhet, under de 14 kalenderdagar som närmast föregår resan skett krigshandlingar, naturkatastrofer, utbrott av farliga smittsamma sjukdomar, eller andra liknande händelser, samt om det är rimligt att anta att dessa förhållanden alltjämt kommer att råda vid den avtalade tidpunkten för paketresan. Vid bedömningen ska svenska myndigheters rekommendationer iakttas. Avbeställningsrätten enligt den här punkten gäller inte om kunden kände till eller borde ha känt till händelserna vid tidpunkten för avtalet om paketresan.

Avbeställning och återbetalning 
Vid avbeställning mellan det datum som bokningen skett och 35 kalenderdagar före avresa återbetalas upp till 100 % av det inbetalda beloppet, med avdrag för erlagd deposition och eventuella kostnader som Safariresor.se har haft i samband med bokning av resan. Exempel på sådana kostnader är deposition vid hotellbokning, i vissa fall kräver hotellen slutbetalning direkt vid bokning av Safariresor.se. Andra kostnader kan vara betalda inrikesflygbiljetter och offentliga avgifter. Safariresor.se kommer då att skicka ut en restfaktura på dessa bellop vid en eventuell avbokning. Avbeställs resan mellan 34 och 30 kalenderdagar före avresa återbetalas 50 % av resans fulla pris, exklusive offentliga avgifter. Avbeställning mindre än 29 kalenderdagar före avresa eller frånvaro vid avgång återbetalas inte. Avbeställning måste göras skriftligt till Safariresor.se. Återbetalning av flygbiljettens kostnad beror på transportörens riktlinjer för återbetalning. 

Reseförsäkring och olycksförsäkring: Safariresor.se rekommenderar alla kunder att teckna reseförsäkring som gäller under hela resan.

7. Safariresor.se RÄTT ATT STÄLLA IN ELLER ÄNDRA
RESAN UTAN ERSÄTTNING

Vid gruppresor har Safariresor.se rätt att ställa in en resa senast 70 kalenderdagar före avresa om det är färre anmälda deltagare än det minimiantal som angivits. Även om minimiantalet inte har uppfyllts kommer Safariresor.se att försöka genomföra resan. Det kan då hända att priset för resan ökar. Förändringar i den delen görs i samråd med deltagarna.Hinder utanför Safariresor.se:s kontroll Safariresor.se kan ställa in en resa utan ersättningsansvar om resan inte kan genomföras till följd av hinder utanför Safariresor.se:s kontroll, såsom krigshandlingar, naturkatastrofer, utbrott av farliga smittsamma sjukdomar, eller andra liknande händelser, och om dessa hinder inte kunde tagits i beaktande när avtal ingicks och Safariresor.se står utan kontroll över detta. Om Safariresor.se kunde tagit detta i beaktande är Safariresor.se skyldiga att återbetala alla inbetalda belopp, förutom ovan angiven administrationsavgift uppgående till 3 000 SEK per deltagare. Safariresor.se är inte ersättningsansvariga om nämnda hinder orsakar problem, eller att resans ställs in, kunden har däremot rätt till ett rimligt prisavdrag.

8. FEL OCH REKLAMATION

Önskar kunden att reklamera resan, med resegarantilagen som grund till detta, är kunden förpliktigad att göra detta inom skälig tid. Om det uppstår ett fel under resan så är kunden skyldig att reklamera på plats, om möjligt. Om resenären framför klagomål som är befogade, skall arrangören eller hans lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning. Klagomålet ska vara Safariresor.se till handa senast 4 veckor efter resans sista dag. En förlängning av klagomålsfristen skall meddelas skriftligt och vara motiverad.

9. TVISTLÖSNING

Eventuell tvist skall lösas i enlighet med svensk rätt vid Göteborgs tingsrätt.

10. INFORMATION OCH ANVÄNDNING AV BILDER

Safariresor.se informerar om sina resor genom broschyrer, tidningar och Internet, safariresor.se. Texter som läggs ut på safariresor.se kan nämna deltagares namn. Genom godkännande av detta avtal ger resenären sitt samtycke till att resenärens namn och bild kan få förekomma i Safariresor.se:s broschyrer, tidningar och på internet. Safariresor.se har också rätt att använda sig av bilder från resor i kommunikation och marknadsföring. Bilder på resenärer får användas i diverse media.

Tillbaka